REACTIES

 • Op deze pagina kunt u een openbare reactie achterlaten m.b.t. tot het burgermanifest of de veiligheid rond Chemelot.
 • Naam en e-mailadres invullen is niet verplicht.
 • Wilt u liever geen openbare reactie schrijven dan kunt u mailen naar info@veiligheidrondchemelot.nl .

16 reacties

 1. zoritoler imol

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 2. Peter

  Een mooi initiatief, dit manifest en nodig ook. Ik had er nog nooit van gehoord totdat ik bij de huisarts de flyer zag. Het lijkt me goed om ook vanuit de omgeving druk uit te oefenen om de veiligheid verder te verbeteren. De reactie van Chemelot op het OVV rapport was weinig veelbelovend en ik zie er nog weinig initiatieven die er werkelijk toe doen. Het bureaucratische risicodenken van dhr. Geven dat de werkelijk tot een getal wil herleiden is exemplarisch en gaat voorbij aan een kwalitatieve gevaarsbenadering. Wat er ook wordt gezegd en geschreven, de leeuw van gevaar blijft onvermoeibaar brullen!

 3. Harry Geven

  Best Jack,
  Zie daar het resultaat er staan welgeteld 117 handtekeningen (25/9/2018) onder het door jouw persoonlijk geschreven manifest en daar aan verbonden petitie.
  Dat is dus (uitgaande van de door jouw genoemde 70.000 omwonenden) een draagvlak van minder dan 0.02 % ( 2 duizendste %). Dat getal spreekt voor zich zelf en behoeft geen verdere toelichting.
  Op de bestuurlijke weegschaal zal de wijzer daar echt niet van uitslaan, tenzij er een aardbeving komt!? Want we moeten natuurlijk wel met alles rekening houden.

 4. Susan

  gisteren heb ik deel van de informatie avond kunnen bijwonen. Jammergenoeg moest ik voortijdig de bijeenkomst verlaten wegens een eerdere afspraak.
  Graag wil ik nog meedelen dat jullie inititatief heel belangrijk en goed is en ik zal proberen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
  Verder wil ik op de hoogte blijven van verdere acties/bijeenkomsten en ik hoop van harte dat jullie/wij iets kunnen bereiken in het gesprek met Chemelot zodat onze wereld een klein beetje veiliger wordt (ik werk op 500 mtr van de site en woon langs het spoor waar de Chemelot treinen langskomen in Sittard)

 5. Harry Geven

  Tot nu heb ik niet op de inhoud van het manifest gereageerd. Dat zal ik nu wel doen alle plaatjes met cirkels zijn terug te voeren op het veiligheidsrapport. Dat rapport geen een beschrijving weer van een “worse case” situatie. De praktijk van alledag is een andere realiteit. De tanks bij mijn wijk Krawinkel die het meest risico loopt zijn gebouwd door Chicago Briges en Iron een bedrijf dat sinds 1923 30.000 opslag tanks en 3500 boltanks in 100 landen heeft gebouwd. Er is nog nooit een, maar dan ook niet een, ooit gefaalt. Er zijn wel ongelukken gebeurt maar daar was altijd menselijk falen de oorzaak van. Maar nu naar ons krawinkels tankenpark 3. Die zij qua vullingsgraad via de vergunning geregeld. in segmenten van 20%. Dus 20 % van de tijd zijn ze 20%, 40%,80%, of maximaal gevuld. Dat betekent dat de kans dat u met die grote cirkel ooit van doen krijgt niet een op de miljoen is maar een op de vijf miljoen. Dat is dus eens op 1369,863 jaar. En let wel er is hierbij geen rekening gehouden met de tal van beveiligingen die in en op die tanks zitten, ik wil uw niet vermoeien mat details. Ik wil alleen maar zeggen dat papieren verschillende dingen zeggen en kiezen voor het ergste geval is zeer discutabel. Want als je dat uitgangspunt hanteert moet je al zeker niet meer op straat lopen of in een auto stappen, de kans op een ongeluk is op straat is vele malen malen groter dan die dat die tanks u treffen. Daar is het ook onzinnig om te eisen dat u nooit getroffen zult worden door een ongeluk dat van Chemelot afkomt. Want dan kunnen we Chemelot sluiten, risico`s behoren tot het leven en garanties zoals die gevraagd worden in het manifest die bestaan niet. Er bestaat maar een echte garantie en dat is dat bij u en ik vroeg of laat het licht definitief uitgaat. Het leven is nu eenmaal een riskante bezigheid voor de een een angst en voor de ander de mooiste uitdaging. Het vertrekpunt van een redenatie bepaald ook het eindpunt. Ik kies voor de realiteit en niet de vooralsnog fictieve in het ergste geval situatie. Want in het ergste geval verpest alleen maar mijn levensdagen die als ik honderd wordt 365000 dagen lang is, ik moet dus 13 keer honderd jaar worden om bij die 5.000.000 miljoen te komen. Daar vind ik dat hele manifest een niet realistisch ding. Dat enkel onrust zaait en voorbij gaat aan de realiteit. Zo lang chemelot bestaat is er buiten de poort nooit een slachtoffer gevallen. De kans dat dat wel gebeurt is zo gering dat je er niet over hoeft na te denken. Het is beter, en dat is het gemis van dat hele manifest, burgers te informeren over oplossing als het eens een beetje fout gaat, want menselijk falen is mensen eigen, het zijn geen koekjes fabrieken. Maar ook geen tikkende tijdbom.

  • Jack Renet

   Harry, dank voor je inhoudelijke reactie (die niet verwijderd zal worden).

   1) Dat de tanks op de tankenparken technisch goed gebouwd zijn en ook goed onderhouden worden waarbij de medewerkers hun best doen, is iets waar omwonenden van uit mogen gaan.
   Afgezien van incidenten (zoals een paar jaar geleden met het dak van een tank) is er inderdaad nog niks misgegaan, gelukkig maar. Dat betekent echter niet dat er in de toekomst niks mis zal gaan.

   2) Veiligheidsrapporten worden niet voor niets opgesteld. In het Veiligheidsrapport 2014 staat expliciet vermeld dat alleen de scenario’s die men reeel genoeg acht om voor te kunnen komen bij de analyses betrokken zijn. Op basis daarvan zijn de schadecirkels bepaald. Het is dus Chemelot die de keuze gemaakt heeft welke scenario’s worden meegenomen. Zij hebben ook het scenario van het ontploffen van de butaantank meegenomen, niet de omwonenden. Dat wij hun deskundigheid in deze als basis gebruiken lijkt mij niet meer dan normaal EN nodig.

   3) Je gaat uit van TECHNISCH falen. Zoals aangehaald bij punt 1 hebben wij er vertrouwen in dat men dat goed in de hand heeft (al KAN ook dat mis gaan !). Het echte probleem zit in de lange termijn risico’s die men niet in de hand heeft.
   Daartoe behoren o.a. het neerstorten van een vliegtuig, een aanslag en aardbevingen.
   Geologisch onderzoek heeft aangetoond dat het risico op aardbevingen bepaald niet mag worden uitgesloten. Maar bij de risicoberekeningen is daar geen rekening mee gehouden (en dat hoeft wettelijk ook [nog] niet). Maar zelfs indien er rekening mee gehouden wordt verandert dat niets aan de situatie dat de tanks zodanig KUNNEN worden beschadigd dat er inderdaad een explosie volgt. Jij sluit dit risico volkomen uit in je redenering.

   4) Het betreft een ‘kleine kans, grote gevolgen’ risico (waarbij er twijfels zijn of die kans inderdaad wel zo klein is gezien de mogelijkheid van aardbevingen en aanslagen).
   De gevolgen zijn echter zodanig enorm dat je die niet zomaar naast je neer kunt leggen, dat is spelen met vuur (heel toepasselijk in dit geval). De gevolgen zijn bovendien (ook) voor mensen die totaal niks met Chemelot te maken hebben.

   5) Het vergelijken van risico’s gaat echt mank. Dat is iets wat je in de literatuur heel goed kunt nalezen. Ook beleidsmatig wordt in Nederland echt onderscheid gemaakt tussen risico’s die je vrijwillig neemt (zoals deelname aan verkeer) en onvrijwillige risico’s (zoals opgedrongen door commerciele activiteiten). Indien je wil kan ik je daar meerdere publicaties over bezorgen.

   6) De overheid zou burgers o.i. al lang goed hebben moeten informeren over de gevaren die gepaard gaan met Chemelot. Vermoedelijk zou dat geleid hebben tot discussies over de aanvaardbaarheid van risico’s en acties om die te verminderen.
   Het informeren van burgers over ‘wanneer het een beetje fout gaat’ is goed en dient in zulke gevallen SNEL en INHOUDELIJK te gebeuren. Daar is nog veel te winnen.
   De vraag is echter ‘wat wordt verstaan onder een beetje fout gaan’ en wie bepaalt dat en wanneer? Wanneer er bv iets misgaat op de ACN-fabriek of er is een ammoniakuitbraak dan is de lijn tussen ‘een beetje fout gaan’ en ‘een echt gevaar’ best dun.

   7) De OVV geeft heel duidelijk aan dat de omgevingsveiligheid leidend moet zijn. Dat is nu niet het geval : er kunnen slachtoffers onder de bevolking vallen.

   8) De OVV geeft heel duidelijk aan dat er ‘omissies’ in de wet- en regelgeving zijn die gerepareerd moeten worden. Het gaat hier vooral om domino-effecten en het niet meetellen van grote aantallen werknemers en anderen die op Chemelot verblijven bij de risicoberekeningen.
   Die omissies hebben tot gevolg dat de groepsrisico’s STRUCTUREEL veel te laag worden berekend en dat er (ook bij kleinere incidenten) meer slachtoffers kunnen vallen dan uit de berekeningen blijkt. Dat heeft gevolgen voor het bestuurlijk beoordelen van de overschrijding van het groepsrisico.
   Voor degenen die het burgermanifest hebben opgesteld tellen ALLE mensen in deze regio, ook degenen die op Chemelot werken of daar verblijven.

  • Harry Geven

   Beste Jack,
   Dank voor je reactie, maar ik stel het onderstaande vast.
   De OVV raad heeft de uitvoering en toetsing van de berekeningen in het veiligheidsrapport 2014 niet getoetst. Zie voetnoot 107 in het rapport.

   Hadden ze dat wel gedaan dan waren ze mogelijk tot een andere conclusie gekomen.

   Daarom wijs ik naar het veiligheidsrapport van 2004 dat indertijd gevalideerd is door het RIVM-Centrum Externe Veiligheid. Dat dus is dus het enige onafhankelijk totaal nagerekend en getoetst.

   Daar staat bij de “Beschrijving algemene werkwijze methodiek selectie scenario`s” (DEEL 2 bijlage 1, pagina 2 van 8)

   Ik citeer letterlijk punt I ” Geef aan of er domino-effecten kunnen optreden. Domino-effecten zijn effecten die kunnen ontstaan ten gevolgen van een LOC vanuit het eigen huisbaasgebied naar de omringende huisbaasgebieden binnen de inrichting of zelfs buiten de inrichting. Domino-effecten t.g.v. piekoverdruk 0,3 en warmtestraling > 10 kW/m2. Benoem deze domino effecten. ” Onder punt L. Ik citeer “Voor de brandweer scenario`s waar de inzet van de bedrijfsbrandweer wordt aangegeven dient de brandweerinzet door de BBW te worden beschreven waarbij gekeken wordt naar de duur van het voorval, de interne- en externe domino-effecten, specialisme, inzettijd, mensen en materieel” einde citaat

   Dus feitelijk worden domino-effecten wel degelijk betrokken in de risicoanalyse in de veiligheidsrapporten van Chemelot. De afkorting LOC betekent de ontsnapping van een stof uit een vat of opslag of installatie onderdeel en BBW staat voor de BedrijfsBrandWeer .

   Maar daar heeft de OVV raad dus niet naar gekeken.
   ALS JE ER NIET NAAR KIJKT, KUN JE HET OOK NIET ZIEN !!!!!

   Op pagina 5 van 8 van het zelfde Hoofdstuk 2 staan de faalmechanismen beschreven waar rekening mee gehouden moet worden, ik citeer altijd letterlijk :

   “EXTERNE BELASTING/IMPACT: Corrosie, botsing met transportwerktuig, inslag van neervallende voorwerpen, neervallende omhullingen, trillingen, slechte constructie/slecht onderhoud, ontwerpfout, verticale resp. horizontale krachten door belasting, ondersteuning weg tijdens onderhoud, aardbeving, overstroming, storm, sneeuw/ijs, overschrijding ontwerpgrenzen, neerstorten vliegtuig, explosie, fragmentatie van andere installatie, aardbeving”

   Mijn eigen stelling is dus:

   “ALS JE ER NIET NAAR KIJKT, KUN JE HET OOK NIET ZIEN !”

   Daarom wijst ik het burgermanifest dus gemotiveerd af.
   Het manifest moet eerlijk zijn als men stelt “dat gegarandeerd moet worden dat de mogelijke effectgebieden binnen de terrein grens moeten vallen” dit gewoon sluiting van Chemelot tot gevolg heeft.

   Dat is een waarheid als een koe die wel als consequentie moet worden benoemd. Die realiteit wordt niet omschreven in het manifest. Tankenpark 3 bestaat en is noodzakelijk net als de in totaal 41 opslagtanks op het terrein. Na de mijnsluiting hebben de door ons gekozen bestuurders, er voor gekozen om DSM ( De Staats Mijnen) in de westelijke mijnstreek toe te staan haar chemie activiteiten, die sinds het begin fase van de mijnen al in Geleen plaats vonden, uit te bouwen tot het huidige chemische industrie complex. Onze regio werd niet onder gedompeld in werkeloosheid, zoals de Oostelijke Mijnstreek. Die regio heeft er decennia over gedaan om op te krabbelen. Ik kom zelf uit een mijnwerkersgezin, negen kinderen, mijn vader had meer dan dertig jaar ondergronds geweest, stoflongen, zuurstofflessen, als jongste kind heb ik alles gezien en mee gekregen. Maar ik was waarschijnlijk niet geboren als “De Koel” er niet was geweest.
   Was de “Koel toen en Chemelot nu, een vloek of een zegen” ?????
   Het manifest bestrijd dat het wij gevoel niet meer bestaat en het “Wij en Zij” is geworden.
   Dat is een subjectieve stelling die niet door mij kan worden onderschreven.

   Harry Geven

   • Jack Renet

    Harry,

    1) De OVV heeft de ongevallen onderzocht. Het beoordelen van het Veiligheidsrapport 2014 was geen onderdeel van het onderzoek. Dat zou ook een beetje erg laat zijn want om de vijf jaar moet er een nieuw veiligheidsrapport gemaakt worden, dus in 2019. Nog afgezien daarvan dat de OVV niet de “rekeninstantie” is (zij kunnen natuurlijk wel “rekenaars” inschakelen).
    De opzet van het Veiligheidsrapport 2019 (met name wat er NIET vermeld wordt) zou m.i. een aardig punt van aandacht zijn. Ik weet dat jij ook meermaals hebt aangegeven dat de rapporten steeds dikker worden maar dat belangrijke info (waaronder slachtofferaantallen) nu ontbreken.
    In het burgermanifest hebben we ook aangegeven dat dat soort info van belang kan zijn bij bestuurlijke besluiten.

    2) Het aangeven of er domino-effecten kunnen optreden is iets anders dan die effecten ook meenemen in de risicoberekening.
    De OVV heeft in haar rapport op meer dan tien plaatsen geschreven over domino-effecten. Dat men hier niet met Chemelot over gesproken heeft is ondenkbaar, nog afgezien daarvan dat Chemelot gevraagd is een reactie te geven voordat het rapport gepubliceerd werd en die reactie tot wijzigingen kon leiden.
    In het veiligheidsrapport 2014 heb ik nergens iets gelezen over het kwantitatief meenemen van domino-effecten in de berekeningen nergens staan getallen daarover (maar wellicht heb ik dat overzien, geef in dat geval a.u.b. aan waar dat staat).

    3) Aardbevingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Dat hoeft ook niet volgens de Bevi of de Brzo. De resultaten van aardbevingsonderzoek zijn pas enkele jaren na 2004 bekend geworden en gepubliceerd. Deze zijn dus niet verwerkt in het rapport van 2004.

    4) Het honderden pagina’s omvattende Veiligheidsrapport 2014 bevat veel uitkomsten van berekeningen maar geen woord over aardbevingen (althans : ik heb het niet gevonden). Op zijn minst had verwezen moeten worden naar waar men de gegevens vandaan had gehaald die gebruikt zijn bij de berekeningen indien men dat had meegenomen.

    5) Jouw opsomming na “EXTERNE BELASTING/IMPACT” betreft een definitie van begrippen. Het zegt helemaal niets over of alles ook is meegenomen in de berekeningen.

    6) Gisterenavond na afloop van de bijeenkomst in het Limbrichterveld over het burgermanifest heb ik het filmpje laten zien aan HB (ik neem aan dat je weet wie ik bedoel). Hij was verbaasd en gaf daarna niet aan dat aardbevingen zijn meegenomen in de risicoberekeningen.

    7) Jouw stelling “ALS JE ER NIET NAAR KIJKT, KUN JE HET OOK NIET ZIEN !” is discutabel.
    Wanneer ‘iets’ voorbij komt kun je het wel degelijk zien, denk bv aan een vogel die voorbij vliegt. Ook wanneer je van tevoren niet naar die vogel hebt gekeken kun je hem toch zien wanneer die plotseling langs komt vliegen.

    8) Je komt met een ‘waarheid als een koe’ dat Chemelot gesloten moet worden indien je de risico’s op ontploffing van de butaantanks wilt afdekken.
    Daar geloof ik dus niks van.
    Allereerst is het zo dat alleen het Sabic-deel te maken heeft met die tanks. Veel fabrieken op Chemelot-Noord niet en de Campus ook niet. Er zijn immers twee hoofdprocesroutes te onderscheiden, de ammoniakroute via aardgas en lucht voor de productie van vezels, grondstoffen voor farmacy en kunstmest en de nafta (LPG) route voor de kunststofproductie.
    Ten tweede heb je zelf al aangegeven dat men jaren geleden daar eens naar gekeken heeft en toen een bepaald bedrag genoemd heeft. Dat houdt dus in dat het mogelijk is.
    Ten derde betreft het een technische kwestie en is bv met buisleidingen transport over ‘enige afstand’ (namelijk tot een veiligere locatie) mogelijk. Welke technische oplossingen er zijn is niet aan de omwonenden om te bedenken, daar heb je echt specialisten voor nodig. Vervolgens is het een zaak van het bedrijf in samenwerking met de politiek om dat te realiseren.
    Ten vierde wordt er momenteel onderzoek gedaan naar ‘modal shift’ van spoorvervoer van cat-A naar binnenvaart en/of buisleiding. Daarbij is een gedachte om vanaf de haven van Stein de huidige tanks te gebruiken. Ik ga er van uit dat daarbij buisleidingen van de haven naar de tanks worden gelegd. Het alternatief om wagons in de haven te vullen en elders weer te lossen om de tanks te vullen lijkt mij omslachtig.
    Ten vijfde gaat het hier om de VEILIGHEID van omwonenden. Die behoort LEIDEND te zijn. Het gaat hier om de LEVENS van duizenden mensen die geen fluit met Chemelot te maken hebben.
    De betreffende tanks zijn een voortdurende bedreiging voor hun en dat is gewoon onacceptabel.
    De kosten om er iets aan te doen zijn dan wellicht hoog, maar de kosten van een ramp zijn nog vele malen hoger. Dat men dat ook maar eens in beeld brengt!

 6. M. van Herkhuizen

  L.S.
  Wij mijn vrouw en ik hebben gisteravond uw bijeenkomst tot de pause bezocht. .
  Ik wil u van harte ondersteunen. Wij zijn het eens met uw stellingen. Willen er aan toevoegen
  Dat het onderhoud van de bedrijven wordt uitbesteed. Hier schuild een groot gevaar van het ont breken van betrokkenheid en vak bekwaamheid .zeker in deze tijd door te korten van vakmensen.
  Met betrokken bedoel ik als ik mijn werk niet goed doe loopt mijn collega gevaar !
  Zo was het voorheen nu wordt het werk verdeeld.
  Hartelijke groeten van M.vanherkhuizen

  • Harry Geven

   PFF, Sorry hoor, maar hier geef je aan dat je niks begrijpt van hoe de procesindustrie en productie installaties, in het bijzonder werken. Drukopslagen zijn noodzakelijk zowel bij krakers als bij de kunstmest productie.
   Er bestaat nergens ter wereld een nafta-kraker of kunstmest fabriek zonder drukopslagen. Die technologie bestaat gewoon niet. Ik begrijp uit je reactie dat je nooit kennis hebt genomen van de nota “Groepsrisicorapportage opslagen SABIC Logistiek HC” vastgesteld op 15 november 2004.
   Ga die eens lezen want die nota is nog steeds actueel en tot stand gekomen met de adviezen van het RIVM- Centrum voor Externe Veiligheid en de DCMR. Ik ga niet meer reageren, want je hebt je huiswerk niet hebt gedaan. Ik doe mijn huiswerk wel en wordt daarom ook serieus genomen. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid is bij mij op bezoek geweest en ik heb een bijdrage geleverd aan het Rapport waar je zo veelvuldig naar verwijst maar schijnbaar niet begrijpt. Dat je helemaal niet goed op de hoogte bent blijkt ook uit je opmerking over de haven in Stein. Als je kennis van zaken had dan wist je dat er recent een nieuwe leiding is aangelegd voor het transport van ammoniak. Dan wist je dat afgelopen tijd ruim 25 binnenvaartschepen ammoniak zijn komen lossen tijdens de stops van de ammoniakfabriek(en). Dan wist je dat al sinds jaar en dag een hele leiding straat naar de Haven in Stein loopt.
   “Als je je huiswerk niet doet kun je de les ook niet volgen, en slaag je ook niet voor het proefwerk”. Dus ga eerst je huiswerk eens doen. Je zoekt alleen maar bevestiging van je eigen verhaal (dat jij helemaal inhoudelijk alleen geschreven en bij elkaar geplakt hebt). Hoe harder je dat verhaal roept des te minder je daar mee bereikt. Je intenties zullen goed bedoeld zijn, maar je slaat de plank van de realiteit zover mis dat je helemaal niet meer serieus genomen zult worden. Dat hele manifest zal dan ook in het ronde bestuurlijk archief belanden dat prullenbak heet. Ik vind dat jammer en een gemiste kans. De lokale- en de provinciale politiek hebben niks aan de polarisatie en bangmakerij die uit jouw manifest voort vloeit. Je pennenvruchten bieden geen ruimte voor een dialoog. Zelfs als je 700 handtekeningen bij elkaar geschraapt krijgt is dat 1% van de bevolking en niet representatief.
   Een succes kan ik dat in ieder geval niet noemen, als in je eigen woonwijk Lindenheuvel minder dan 40 mensen naar de presentatie van jouw verhaal komen zegt dat ook dat je draagvlak minimaal, (de Provincie zou de term nihil gebruiken) is. Inhoudelijk ga ik hier niet meer reageren, want dat is een zinloze bezigheid. Ik ga liever de dialoog aan met de betrokken partijen in plaats van ze te veroordelen.

 7. Jo Sluyter

  Ik zie zojuist (maandagmorgen 11.00) dat mijn reactie op het verwijderen van een reactie van dhr. Geven van afgelopen vrijdag ook is verwijderd.
  Door wie ?, door U, door de webmaster ? ik weet het niet.
  Dit is geen goede zaak. Ik heb in mijn bijdrage geen onvertogen woord gebruikt.
  Jullie bepalen blijkbaar wat relevant is en wat niet.
  Dit heet censuur.
  U zult van mij geen reacties meer hoeven verwachten.

  • Jack Renet

   Jo,

   Ik heb hier op jouw reactie gereageerd en aangegeven wat er aan de hand was. Daarbij heb ik geschreven dat ik dat een uur zou laten staan en dat dan beide reacties verwijderd zouden worden.
   Tevens heb ik je die reactie per email toegestuurd.

   Inhoudelijke kritiek mag iedereen hier posten en die zal niet verwijderd worden, maar iemand persoonlijk aanvallen pikken we niet.

 8. Willem kostons

  Ik heb zelf 22 jaar bij chemelot gewerkt,omdat ik zelf me niet veilig vond werken. In een ammoniak fabriek wat aan rotten was aan de binnenkant en iedereen wis het en niemand deed niks ook provincie niet. Daar bij heb ik na 22 jaar mijn ontslag genomen. In die 22 jaar heb ik heel wat misstanden mee gemaakt op papier klopt maar praktijk is heel anders. Ik wil jullie op alle fronten steunen.gr Willem

  • Jack Renet

   Dank voor de steun Willem.
   Wij gaan er van uit dat Chemelot als geheel en de medewerkers afzonderlijk hun uiterste best doen om de fabrieken in orde te houden en de processen te beheersen. Dat is in het belang van Chemelot en tevens in het belang van iedere werknemer afzonderlijk.

   Ook ik heb jarenlang op Chemelot gewerkt en ben in heel wat fabrieken geweest.
   In de ene fabriek voelde ik me beter op mijn gemak dan in een andere maar dat wil niet zegegn dat het er onveilig was. Dat kon ik ook niet echt beoordelen.

   Maar wanneer er misstanden zijn en dat zou dan nog steeds spelen, dan is het belangrijk dat dat wordt aangekaart, het liefst op de juiste plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Veiligheidrondchemelot 2022©